AMWC Asia-TDAC
9th Taiwan Dermatology Aesthetics Conference
臺灣皮膚科醫學會春季學術研討會
第四屆世界美容醫學高峰會亞洲大會
第九屆臺灣皮膚科美容醫學學術研討會

6 May ~ 8 May 2022
全線上(Virtual)會議

電子海報投稿日期

E-poster submission due

Feb 25 2022 ~ Mar 25 2022

報名日期

Registration

Mar 28 2022 ~ May 7 2022